जुलै २००७
मला पडलेले काही भाषिक पेच--

अभ्यास करणारा तो अभ्यासक, अभ्यास करणारी ती अभ्यासिका का नाही बरे?

बसने धडक दिली म्हणणे बरोबर की बशीने धडक दिली म्हणणे बरोबर? बसने धडक दिली असे योग्य असल्यास, घुशीने ऐवजी घूसने धान्याची नासाडी केली हेदेखील बरोबर का नाही?

ह्या प्रश्नांची कुणाजवळ उत्तरे असल्यास द्यावीत. तसेच इतरांनीही त्यांना पडलेले भाषिक पेच ह्या ठिकाणी द्यावेत, ही विनंती.
Post to Feed

माझा ही पेच !
दर्शक
खरेच की !
संभावना
संभावना ??
हे कसे काय ?
उत्तर
हिंदी - इंग्रजी
चेष्टा (हिंदी)
चेष्टा (ओडिया)
उडिया आणि ओडिसी
उडिया/ओडिया
मराठीतसुद्धा!
निश्चेष्ट
अभ्यासिका
बस
सर्कस?
कप बशी
मीही बसनेच :)
अभ्यासिका...
तुलना बरोबर नाही.
तुलना
स्त्रीलिंगी शब्द
बशीने / बसेने
नसचे नशी का होत नाही?
अजून नव्हे आणखी
एक चहा अजून
भाषिक...
बशी, अजून, अभ्यासिका
प्रतिसादक का?
वादिन् पासून वादी
धन्यवादी
बस
बस
ऍनिमेशन
ऍनिमेटेड पिक्चर
अभ्यासिका
अभ्यासिका वगैरे
भाषांतराची आव्हाने
'उपीट' ह्या शब्दाचे सामान्यरूप
उपटाने
दुवादुरुस्ती
उपिटानेदेखील चालेल
उपीट
भाषक/भाषिक, संख्याक/संख्यांक...
अल्पसंख्यांक
अल्पसंख्यांक
खरे
सपशेल चुकलो. अल्पसंख्याकच बरोबर.
मलाही

Typing help hide