एप्रिल २३ २००५

प्रतिशब्द हवे आहेत.

ह्यासोबत

शाळेत मराठी माध्यमातून भूगोल व शास्त्र शिकलेल्या मनोगतींनो,

मदत करा !!
काही इंग्रजी शब्दांसाठी मराठी प्रतिशब्द हवे आहेत. ते शब्द खालीलप्रमाणे -

Tork
Magnitide
continental drift

टॉर्क साठी परस्परविरोधी बल असा शब्द वापरता येईल, मात्र ह्याहून सुटसुटीत शब्द माहित झाल्यास उत्तम. ताऱ्यांच्या तेजस्वितेच्या मॅग्निट्यूड ला प्रत म्हणतात. मात्र मॅग्निट्यूड साठी प्रत हा शब्द सर्वत्र योग्य वाटत नाही.

आगाऊ धन्यवाद.

-वरदा

Post to Feed

परिमाण
एकक
मदत
ऍक्वाटिक..
गृहपाठ क्रमांक एक..
काही उत्तरे
धन्यवाद पण..
प्रयत्न
:)
'गृहपाठ क्रमांक एक' ची उ
मराठी शब्द
ऍक्वाटिक एप सिद्धांत
वार?
मॅग्निट्यूड ला 'मान' म्
मॅग्निट्यूड्ला "तीव्र
अडचण
मात्रा योग्य वाटतो
उत्तर तुमच्या हाती
मॅग्निट्युड = गुरुत्त्
सुचवण आणि अडचण
माझ्या मते इन्टेन्स
पर्फेक्ट
आणखी काही
गृहीतक?
प्रतिशब्द
बघा काही उपयोग होतो का
हायपॉथेसिस
संबोध
कल्पना
रीमाँचा तर्क?कल्पना ह
द्विपादन
लॅरिंक्स
लॅरिंक्स = स्वरयंत्र (ज
उपयोगी चर्चा!
पुन्हा गृहीतक
पटले!
हायपॉथेसिस
मोझाईक, लीकन
खंडावली
वापरायला लागा.
आवली
बरोबर
शब्दांची माहिती.
लीकन
लायकेन
माझ्याकडच्या शब्दकोश
नीश
स्थान
नीश च
कोनाडा
वळचण
एकमत कसे होणार?
कोण काय करत आहे..
प्रमाण
बघाल तसे!
प्रमाणीकरण!
भाषाशुद्धि....
खरय यजुवेंद्र!
श्यामकर्ण
श्यामकर्ण
अनिरुद्ध
मायक्रो = अतीसूक्ष्म?
अतिसुक्ष्ममृदु
बरोबर सूक्ष्म ह्या शब
MEMS
सिस्टिमला संस्था असे श
प्रबोधन...
सूक्ष्मदर्शक?
मिनि ला लघु हा शब्द ऐकल
अडलेले शब्द
सुचलेले पर्याय
इन्स्टिंन्ट म्हणजे अं
लिचेन हे मराठीत " दगडफू
इन्स्टिंक्ट
laptop
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide