ऑगस्ट १२ २००५

समस्यापूर्ती(६)

ह्यासोबत

समस्यापूर्ती(६)

ह्यावेळी हिरण्यकेशी हे वृत्त पाहू.

उदाहरणे-

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे
अजुनही वाटते मला की अजून ही चांदरात आहे

-सुरेश भट


हजार दुःखे मनात माझ्या, हजार जखमा उरात माझ्या
वसंत असता सभोवताली, ऋतू निराळाच आत माझ्या

-बदीउज़्ज़मां खावर


गण-
सुन्या सु । न्या मैफि। लीत मा । झ्या,तुझे । च मी गी । त गात । आहे
लगा  ल । गा गाल गाल गा । गा लगा ल गा गा ।ल गाल । गागा
   ज     ।    त     ।    र     ।     र     ।    य     ।     ज  ।
गागा 


ल ग क्रम-
लगालगागा लगालगागा लगालगागा लगालगागा


समस्या-

------------------------------------
--------------------------पहाट झाली

मग करताय ना पूर्तता?

Post to Feed

इतक्यातच
उत्तर
वा वा
छानच
माझाही प्रयत्न (प्रयत्
छान
स्वातंत्र्यदिन
छान
समयोचित
बदल
धन्यवाद
छान
धन्यवाद
प्रशासक महोदय
धन्यवाद प्रशासक महोदय
आभार
भैरू उठला
छायाताई
रात्र
हिरण्यकेशी...
हमाली

Typing help hide