सप्टेंबर २०१७

मीच का ?

मीच का ओझे वाहावे ?
संस्कृतीचे सभ्यतेचे
पांढऱ्या कॉलरीत माझ्या
मीच का गोड बोलावे ?

मीच का पूजा करावी ?
मीच का वारी करावी ? 
मीच का त्यांच्या चुकांना 
पदरात घ्यावे पुन्हा पुन्हा

मीच का साफ करावा 
माझाच चष्मा हरघडी 
त्यांनी चालावे रुबाबात 
काळा चष्मा वापरोनी 

मीच  चोरटेपणाने 
का पाहावे स्त्रीकडे 
ते भोगुनीयाही तिला 
लेऊनी घेती हारतुरे 

मीच बांधलेला समाजी 
मीच बाधलेला भिडेने 
मीच छाती आत घेउनी 
का चालावे घाबरोनी ?

अशाच या कोंदट जगातील 
सहावा लागे कोंडमारा
प्रकाशाचा अन सूर्याचा 
जो ढगाआडून पाही. 

Post to Feed


Typing help hide