एप्रिल २१ २०१७

सावळ्या...

सावळ्या....

किती जोडले हात
त्या झळाळत्या कळसाला
किती टेकवू माथा
भगवंता तुझ्या पायरीला

घालू किती तुळसीमाळा
केले रिकामे कोयरीला
अजुनी नाही आलास तू
आमुच्या सोयरीला

किती आळवू तुला मी
किती कुटू या टाळाला
कधी फुटेल पाझर
या सावळ्या पत्थराला

राजेंद्र देवी

Post to Feed


Typing help hide