जानेवारी २५ २०२०

कधीतरी

प्रत्येक गाण्याला चाल                                                               लागलीच पाहिजे असं नाही 

प्रत्येक दु:खाला वाचा                                                                  फुटलीच पाहिजे असं नाही. 

प्रत्येक संकटाला तोंड
दिलंच फाहिजे असं नाही

प्रत्येक वेळी पळ                                                                          काढलाच पाहिजे असं नाही.

प्रत्मेक वेळी देव।                                                                        व्हाणलाच पाहीजे असं नाही

कधीतरी पण माणुसकी                                                            दाखवायला हरकत नाही

ही सगळी सक्ती                                                                          व्हायलाच पाहिजे असं नाही

मोकळेपणातलं सूख
अधूनमधून मिळायला हरकत नाही.

Post to Feed


Typing help hide