मे ३० २००६

हे शब्द असे लिहा ( उ - उ )

ह्यासोबत
उत्तीर्ण
उद्घोष
उन्नयन
उपविभाग
उत्तुंग
उद्घोषित
उन्मत्त
उपसर्ग
उत्तेजन
उद्दाम
उन्मनस्क
उपसभापती (ति)
उत्तेजनार्थ
उद्दिष्ट
उन्माद
उपसंहार
उत्तेजित
उद्दीपक
उन्मीलन
उपस्थित
उत्थापन
उद्दीपन
उन्मुख
उपस्थिती (ति)
उत्पत्ती (त्ति)
उद्देश
उन्मेखून
उपसूचना
उत्पन्न
उद्देश्य
उन्मेष
उपहार
उत्पात
उद्धट
उन्ह (ऊन)
(देणगी या अर्थी)
उत्पादक
उद्धार
उन्हाळा
उपहास
उत्पादन
उद्धारक
उपकर्ता
उपहासास्पद
उत्पादित
उद्धृत
उपक्रम
उपाख्यान
उत्प्रेक्षा
उद्ध्वस्त
उपकृत
उपाधी (धि)
उत्फुल्ल
उद्बोधक
उपग्रह
उपान्त्य
उत्सव
उद्भव
उपचार
उपाध्यक्ष
उत्सवमूर्ती (र्ति)
उद्यम
उपजीविका
उपाध्याय
उत्साही
उद्यमशील
उपटसुंभ
उपायुक्त
उत्साहित
उद्या
उपदिशा
उपाशी
उत्सुक
उद्यान
उपदेश
उपासक
उदईक
उद्यापन
उपद्रव
उपास्यदैवत
उदक
उद्युक्त
उपद्व्याप
उपाहार
उदंड
उद्योग
उपद्व्यापी
(फराळ या अर्थी)
उदधी (धि)
उद्योगी
उपनिषद
उपाहारगृह
उदबत्ती
उद्योगपती (ति)
उपन्यास
उपेंद्रवज्रा
उदयाचल
उद्योगीकरण
उपपत्ती (त्ति)
उपेक्षणीय
उदरनिर्वाह
उद्योजक
उपभुक्त
उपेक्षित
उदात्त
उद्रेक
उपभोग
उपोद्घात
उदासीन
उद्विग्न
उपभोग्य
उपोषण
उदाहरण
उद्वेग
उपमर्द
उफराटा (उरफाटा)
उदी
उधळपट्टी
उपयुक्त
उबदार (ऊबदार)
उंदीर
उधारी
उपरोक्त
उंबरठा
उद्गम
उनाडकी
उपरोधिक
उभयविध
उद्गार
उन्नत
उपरोल्लिखित (?)
उभयान्वयी
उद्घाटन
उन्नती (ति)
उपर्युक्त
उभारणी

Post to Feedउर्फ आणि ऊर्फ
उर्फ/ऊर्फ
उदईक
उद्या?
उदयीक
उदयीक = उदईक
उपर्युक्त
माझा अंदाज
अबोव्हमेन्शन्ड
उर्फ/ऊर्फ

Typing help hide