जून ११ २००६

हे शब्द असे लिहा (टिं - त)

ह्यासोबत
टिंब
ठणठणीत
डळमळीत
ड्रायव्हर
टिमकी
ठरावीक
डाकू
ड्रॉइंग
टिल्लू
ठसठशीत
डागडुजी
ड्रिल
टिवल्याबावल्या
ठाऊक
डागणी

टिळा
ठाकठिकी
डांगोरा

टीका
ठाकठीक
डांबरी
ढकलपट्टी
टीकाकार
ठाकुरद्वार
डायरी
ढब्बू (ढबू)
टीचभर
ठावठिकाण
डाराडूर (ढाराढूर)
ढपली
टीप
ठिकरी
डाली
ढळढळीत
टीपकागद (टिपकागद)
ठिगळ
डावखुरा (डावखोरा)
ढिगारा
टुकटुक
ठिणगी
डाळिंब
ढिलाई
टुकटुकीत
ठिपका
डाळिंबी
ढिसाळ
टुणकन
ठिबक सिंचन
डिंक
ढील
टुमटुमीत
ठिय्या
डिंगरी
ढुंकून
टुमदार
ढिसूळ
डिग्री
ढुढ्ढाचार्य (डुढ्ढाचार्य)
टुरटूर (टुरटुर)
ठीक
डिंडिम
ढुशी
टूम
ठीकठाक
डुगडुगणे
ढुसणी
टेकडी
ठुंबरी (ठुमरी)
डुबकी (डुबी)
ढेकूण
टेंगूळ
ठुशी
डुलकी
ढेकूळ
टेलिफोन
ठुसठूस
डूब
ढेरपोट्या
टेहळणी
ठेंगू
डूल
ढोंगी
टोचणी
ठेवीदार
डेयरी (डेअरी)
ढोलकी
टोपली
ठोंब्या (ठोंबा)
डेप्युटी
ढोली
टोपी

डेलिया
ढोसणी
टोलवाटोलवी (टोलवाटोलव)

डोईजड

टोलेजंग
डंखीण
डोईफोड

ट्याहां
डच्चू (डिच्चू)
डोंगरी
तकतकी
ट्रंक
डबघाई
डोंगळा
तकतकीत
ट्रॅम
डबी (डब्बी)
डोणी
तकलादी (तकलादू)
ट्रस्टी
डबीर
डोंबारी
तकलीफ
ट्रेलर
डमरू (रु)
डोलकाठी
तकाकी

डरकावणी
डोली
तक्तपोशी

डरकाळी
डौरी
तक्क्या
ठकबाजी
डहाळी (डाहळी)
डौलदार
तगाई

Post to Feed
Typing help hide