जून ११ २००६

हे शब्द असे लिहा (त - ति)

ह्यासोबत
तजवीज
तन्वी
तऱ्हेवाईक
ताबूत
तज्ज्ञ
तन्वंगी
तल्खली (तलखली)
तांबूल
तटतटीत
तपकिरी
तलाठी
तांबूस
तटबंदी
तपकीर
तलाशी
ताबेदारी
तटिनी
तपशील
तल्लीन
तांबोळी
तट्टाणी
तपशीलवार
त्वरित
तामसी
तट्टू
तपश्चर्या
तसदी
तामीळ (तमीळ)
तडकाफडकी
तपस्वी
तसबीर (तसवीर)
तारतम्य
तडतडीत
तपासणी
तस्करी
तारांगण
तडिताघात
तपासनीस
तहकुबी
तारांबळ
तंतुवाद्य
तपोनिधी (धि)
तहकूब
तारीख
तंतू (तु)
तबकडी
तहसीलदार
तारीफ
तंतोतंत
तबलजी
तळटीप
तारुण्य
तत्कालीन
तंबाखू (तमाखू)
तळीराम
तार्किक
तत्काळ
तंबुरा (तंबोरा)
तळीव
तालबद्ध
तत्पुरुष
तंबू
ताईत
तालीम
तत्रापि (अव्यय)
तमासगीर
ताकीद
तालुका
तथापि (अव्यय)
तमिस्रा
तागडी
ताशीव
तत्त्वतः
तमोगुणी
तांडेल
ताळतंत्र
तत्त्वनिष्ठ
तरंगिणी
तागाईत (तागायत)
ताळेबंद
तत्त्वज्ञान
तरजुमा (तर्जुमा)
ताडदिशी
तिकडे
तत्सदृश
तरतरी
ताडपत्री
तिकीट (तिकिट)
तत्क्षणी
तरतरीत
ताटातूट
तिकोनी (त्रिकोणी)
तथास्तु
तरतूद
तात्कालिक
तिखट
तदनुषंगिक
तरफदारी
तांत्रिक
तिगस्ता
तद्देशीय
तराजू
तात्त्विक
तिजवर
तद्धित
तरुण
तात्पुरता
तिजोरी
तद्रूप
तरुणपिढी
तादात्म्य
तिटकारा
तंद्री
तरुणी
तांदुळजा
तिडा (तिढा)
तनू (नु)
तर्ककर्कश
तांदूळ
तिडीक
तन्मणी
तर्कटी
तदृश
तितिक्षा
तन्मय
तर्कविद्या
तान्हुला
तिथिवृद्धी (द्धि)
तन्मयता
तर्कशास्त्र
तांबडा
तिथिक्षय
तनुज
तर्जनी
तांबी
तिथी (थि)

Post to Feedतत्रापि (अव्यय)

Typing help hide