जून १५ २००६

हे शब्द असे लिहा (दु - द्व्य)

ह्यासोबत
दुश्मन
दृग्गोचर
देशोधडी
द्राविडी प्राणायाम
दुःशाप
दृढ
देहदंड
द्राक्ष
दुष्कर
दृढचित्त
देहान्त प्रायश्चित्त
द्रुत
दुष्कर्म
दृढनिश्चय
दैत्यगुरू (रु)
द्रुतमार्ग
दुष्काळ
दृढीकरण
दैनंदिन
द्रुम
दुष्कीर्ती (र्ति)
दृश्य
दैनंदिनी
द्रोही
दुष्कृत्य
दृश्यमान
दैनिक
द्वंद्व
दुष्ट
दृष्ट
दैन्य
द्वंद्वगीत
दुष्प्राप्य
दृष्टांत
दैवगती (ति)
द्वादशी
दुःसंग
दृष्टादृष्ट
दैवहीन
द्वारका
दुःसह
दृष्टिकोन (ण)
दैवाधीन
द्वारपाल
दुःसाध्य
दृष्टिगोचर
दैविक
द्वाही
दुस्तर
दृष्टिभेट
दैवी
द्विकेंद्रित
दुहिता
दृष्टिक्षेप
दैहिक
द्विगुणित
दुही
दृष्टी (ष्टि)
दोंद
द्विज
दुहेरी
दृष्टोत्पत्ती (त्ति)
दोरखंड
द्वितीय
दूत
दृष्ट्या
दोषी
द्वितीया
दूतिका
देऊळ
दोषैकदृष्टी (ष्टि)
द्वित्त (विशेषण)
दूध
देखील
दोस्ती
द्वित्व (नाम)
दूधखुळा
देदीप्यमान
दौड
द्विदल
दूधदुभते
देवगिरी
दौर्बल्य
द्विधा
दूर
देवडी
द्यवापृथ्वी
द्विरुक्ती (क्ति)
दूरगामी
देवदासी
द्यावापृथिवी
द्विरेफ
दूरचित्रवाणी
देवदूत
द्युती (ति)
द्वीप
दूरदर्शन
देवनागरी
द्युमणी (णि)
द्वीपकल्प
दूरदर्शी
देवपूजा
द्यूत
द्वेष
दूरदृष्टी (ष्टि)
देवमाणूस
द्यौतक
द्वेष्टा
दूरध्वनी (नि)
देवस्की
द्रवीड
द्वैतभाव
दूरान्वय
देवळी
द्रवीभवन
द्वैतवादी
दूर्वा
देवाधिदेव
द्रव्यशाली
द्वैपायन
दूषणीय
देव्हारा
द्रव्यहीन
द्वैभाषिक
दूषित
देशभक्ती (क्ति)
द्रष्टा
द्वैमासिक
दृक्प्रत्यय
देशमुख
द्रावण
द्व्यर्थी

Post to Feedदुग्गोचर / दृग्गोचर
बरोबर

Typing help hide