ग्रेव्हीमध्ये १-२ अंडी फोडली तर अधिक चांगली चव येईल..