तुमचे महानोरांच्या लेखन शैलीविषयी विश्लेषण अचूक आहे.