निश ला मला वळचण म्हणावेसे वाटते.

संपुट म्हणजे नेमके काय ते आठवत नाही. कदाचित तोही शब्द बरा वाटेल.