अनिरुद्ध - अ+निरुद्ध (आठवा 'रोध'), रोखता न येणारा, (इथे)विरोधा शिवाय