मिनि ला लघु हा शब्द ऐकल्यासारखे वाटते.

मायक्रो ला सूक्ष्म म्हणणेच योग्य वाटते. मायक्रोबॉयॉलॉजी ला सूक्ष्मजीवशास्त्र वाचल्यासारखे वाटते.