इन्स्टिंन्ट म्हणजे अंतरीम प्रवाह जास्त बरा वाटतो .........
मन