अकरावी (जुनी माध्यमिक शालान्त परीक्षा) च्या हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकात (की आधी कधीतरी? ) हा धडा होता, असे अंधुकसे आठवते.

धन्यवाद.