मांजरीचा बनेलपणा 'माल भारी' ह्या शब्दप्रयोगातून व्यक्त होतो. (मनीच्या मनी फारशी सभ्य भाषा असेल अशी अपेक्षा करणे बरोबर नाही! )

- मान्य.