मनीच्या मनी फारशी सभ्य भाषा असेल अशी अपेक्षा करणे बरोबर नाही! )

अगदी बरोबर बोललात.

'मनीमनीच्या गुजगोष्टी' च त्या

- मनी माइंडेड

शरू