र ल व श ष स ह

ह्यांआधी येणाऱ्या अनुनासिकाचा उच्चार अंव् असा काहीसा केला जातो.

उदा. संरक्षण, संलग्न, संवर्धन, संशय, संसर्ग, संहार .....इत्यादी.

मात्र य आधी येणाऱ्या अनुनासिकाचा उच्चार ञ् (किंवा अंय् असा काहीसा) केला जातो. उदा. संयम

चू.भू.द्या.घ्या.