धन्यवाद, मला हा शब्द आठवत नव्हता. मुर्धन्य वर्णातील अक्षरे आहेत "च छ ज झ ञ"