हा आहे रेशमी

हा आहे रेशमी

हा आहे रेशमी ।
केसांचा अंधेरा, न तू दूर हो ॥
आहे गंध जिथवर, माझ्या कुंतलांचा ।
ये आकर्षुनी ॥ धृ ॥

ऐक रे, हे पाहा ।
आहे सत्य तेच, मी सांगते ॥
उघडच वा लपत ।
गर्दवर्णी ह्या, ओठांशपथ ॥ 
उजळतील हे दिवे, काजव्यांच्या परी ।
ह्या स्मितांचा तर, स्वीकार कर ॥ १ ॥

तहानली, ही नजर ।
ही काय सांगायची गोष्ट आहे ॥
पाहुणा, आहेस तू ।
तर का न, ही रात थांबायची ॥
रात ढळती असो, तू हृदी राहा माझ्या ।
माझ्या मनीची, मनीषा बनून ॥ २ ॥

नरेंद्र गोळे २००९०५२९