नाही भेटलीस तरी ........

तुझ्या आठवणींचा कोपरा 

मनात थोडा डबडबलाय
जगणं आता गरज आहे
मरणं केव्हाच मागे पडलय 

नाही भेटलीस तरी 
चालेल आता 
कशाला चिवडायची 
तीच तीच व्यथा

आपली जगं बदलल्येत 
समाज सारं विसरलाय
आपण हातात हात घालून 
फिरलो होत कधीतरी 

म्हणूनच म्हणतो 
नाही भेटलीस तरी चालेल आता.