सृष्टीचे कोडे

सृष्टीचे पडले कोडे
कोणास ते उलगडेल 
फक्त मानवच एवढे 
दुसरे कोणी सापडेल 
आहेत इतर संस्कृती
कधी घडेल संवाद
कळाली तयांची कृती 
तर मिटेल आपला वाद
वेग अमाप प्रकाशाचा 
तसे कोण जाईल
मिळाला वेग तयाचा 
तर काय होईल 
शृंखलेतील प्रश्न अनेक 
उत्तर कधी मिळेल 
करीता प्रयत्न कित्येक
निसर्ग आपला सांगेल 
विश्वाचा विस्तीर्ण विस्तार 
असंख्य ग्रहतारे त्यात 
मानवाचा सर्व कारभार 
जणू बुडबुडा सागरात