जून २९ २००७

घटना

एका तरुणाचं प्रेत पाहुन ...

एक म्हातारी धाय मोकलुन रडली ...

वारंवार प्रयत्न करुन ... ही घटना ...

तिया सोबत नाही घटली...

सागर लोधी...

Post to Feed

काहीच कळले नाही !

Typing help hide