ऑगस्ट १४ २००७

अखंडा- (दी अनब्रोकन )

कोणे एके वेळा। विसु झाला खुळा।
करावया गेला। भाषांतर॥

पिऊनिया दूध। करी वाघिणीचे।
अभंग तुक्याचे। विंग्रजीत॥

तुका म्हणे आता। रहावे उगीच।
पहावी बरीच । मजा त्याची॥

इवल्या मुंगीची । होते आता ऍन्ट
झाली अंडरपॅन्ट । लंगोटीची ॥

झाला हा नाठाळ। कोण विदुषक?।
"ब्रिंग मी अ स्टिक"। तुका सेज

Post to Feed

हा हा हा
मस्त, झकास,
नाना
बदल
वा! केलेच आहे - हे पहा-
जबराच
हा हा
झाला हा नाठाळ। कोण विदुषक?।
या कवितेची कूळकथा -
छान
झकास!
भन्नाट
मस्त
हा हा हा...
आणखी येऊ द्या....!

Typing help hide