मे २००८

साथ देण्याचे जर का तू करशील कबूल

साथ देण्याचे जर का तू करशील कबूल

साथ देण्याचे जर का तू करशील कबूल |
मी असाच धुंद गीतांचे गुंजन करीन ||
तू मला पाहुनी मत्त, हसतच राहा |
मी तुला पाहुनी गीत गातच राहीन || धृ ||

रूपसौंदर्य उपवनी विखुरले जरी  |
आजवर साद कोणाही मी ना दिली ||
पाहिले ग तुला मग हे नयन बोलले |
रूप सोडून तुझे दूर होऊच नये ||
नजरेपुढतीच जर का तू राहशील तरी |
हरक्षणी नजरानजरीस 'खो' मी देईन || १ ||

स्वप्नी वर्षानुवर्षे मी जशी तासली |
तू तशीच मूर्ती संगमरवरी आहेस ||
तू मला मान ना भवितव्यच तुझे |
मी तुला मात्र भाग्यच माझे म्हणेन ||
जर का तू समजू लागशील आपला मला |
मी बहारीच्या मैफलीस रंगत आणीन || २ ||

एकटा मी कधीचाच चालत आहे |
आता जीवनाचा पथ सरतच नाही ||
जोवरी संग रंगीत ना सोबत असे |
काळ हा यौवनाचा सरतच नाही ||
जर का तू सोबतीने चलशील तरी |
मी भुईवरती तारे पसरत चलेन || ३ ||

मराठी अनुवाद: नरेंद्र गोळे २००८०३२६

हा कुठल्या मूळ हिंदी गीताचा अनुवाद आहे?
गीतातल्या मूळ भावना अनुवादात पुरेशा व्यक्त होत आहेत का?

Post to Feed

तुम अगर साथ देनेका वादा करो !
तुम अगर साथ...
तुम अगर साथ देने का वादा करो...
तुम अगर साथ देनेका....
तुम अगर साथ देने का वादा करो.......
गाणे ओळखता
तुम अगर साथ
ह्या कोड्याच उत्तर आहे...
तुम अगर
अनुवाद
गीत
तुम अगर साथ देने का वादा करो
तुम अगर साथ देने का वादा करो...
सगळ्यांचेच उत्तर बरोबर आहे. अभिनंदन!

Typing help hide