नोव्हेंबर १४ २०१२

कधी मी आगही प्यालो, कधी मी झोकला वारा!

कधी मी आगही प्यालो, कधी मी झोकला वारा!
कधी मी वेचल्या ठिणग्या, कधी मी वेचल्या गारा!!

गळाले फूल चाफ्याचे, तिच्या वेणीतुनी ऐसे;
अवेळी कोसळे कोणी नभामधला जसा तारा!

तिचे ते ओठ थरथरते, जणू वीणाच गाणारी!
कशा छेडायच्या आधी अशा झंकारती तारा?

कधी दिंडी, कधी माझी निघाली धिंडही येथे;
जगाला लाभला होता जणू हुकमीच डोलारा!

दिल्या हाका मला कोणी? कुठे मी चाललो आहे?
मला पाहून का केला दिशांनी आज पोबारा?

मलाही पेलवेना का स्वत:ची जिंदगी माझी?
असे का लागले वाटू? जणू मी वाहतो भारा!

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
भूशास्त्र व खानिज तेल तंत्रद्न्यान विभाग,
नौरोसजी वाडिया महाविद्यालय, पुणे.
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१
Post to Feed


Typing help hide