जुलै ३० २०१७

.........पापनिष्ठ ?

देव पाप्यांशी धार्जिणा 
जैसी गाय कसाबाशी 
पुण्यवान कष्टती जगी
दर्शन भासेही न पावती 

रावणे राम पाहिला 
शिशुपाले कृष्ण जैसा 
कंस तो भाग्यवान 
कालिया सहजी उद्धरला 

संभ्रमात साधुजन 
व्हावे पुण्यनिष्ठ की पापनिष्ठ ?
भेटे देव तामसियांशी सहजी 
सर्वाआधी 

सामान्य्जन तीर्थाशी जाती 
लक्ष्मीचा अपव्यय करिती 
संसार व्यवहारी कष्टती 
अकारण जन्मोजन्मी 

गंगाधरसुत म्हणे 
प्राधान्य तिमिराशी जगी 
मैत्री वाढवावी घट्ट तयाशी 
सुखी व्हावे. 

Post to Feed

अर्थपूर्ण ..
प्रतिसादास उत्तर
सर्वत्र ----
प्रतिसादास उत्तर.

Typing help hide