जुलै १८ २०१९

शब्द!.....

शब्द! हलका हलका
आल्हाद मनाला देणारा.
        शब्द! जड भारी
        काळजी काळजाची वाढवणारा
शब्द! मऊ मृदू
गारवा मनात पाझरवणारा
        शब्द! कठीण कडक 
        भडका देहाचा ऊड्वणारा 
शब्द! तरल तरल
मोरपिस भावनेचे फिरवणारा
        शब्द! मुका निशब्द
        गुढात संवाद साधणारा


 

Post to Feed


Typing help hide