" बया आज माझी नसे वात द्याया -"

.
 (चाल : प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया -)
बया आज माझी नसे वात द्याया
असो बंद डोळे मिटो पापण्या या..  
नको गाणी आता जरा झोपतो मी 
सुरांची तिच्या आज ती हूल नाही 
बयेवीण ना त्रास होईल आता..
किती छान म्हटले तरी त्रास होतो 
जरी कान बंदी तरी बोल येतो 
शिरा त्या गळ्याच्या फुगाव्या किती त्या..
न भांडी धुवाया, न कामा उशीर 
कसा आज हातास येईल जोर 
मुखी यातना रात्र जागेल गाया..  
किती आठवू मी अशा भांडणांसी   
पुरे लाटण्यावीण शब्दांस खाशी  
कशाला उभी ती मनीं महामाया.. !
.