त्या गेंड्याची दोन पावले - (विडंबन)

'
(चाल -  या डोळयांची दोन पाखरे ..)
त्या गेंड्याची दोन पावले, 
फिरतील तुमच्या भवती -
पाठलाग ती सदैव करतील, 
फक्त मताच्यासाठी .....
वर्तन तुमचे, हात असे हो 
त्या गेंड्याचा थारा 
सहवासातून हवाच त्याला, 
नित्यच तुमचा नारा   
तुमचा परिचय त्यास हो आंदण, 
बिलकुल मताचसाठी ..    
भाव देतही असतील काही, 
पैसा अडक्यातुनी
एका मताचसाठी तुमचे 
धरतील कर दोन्ही      
आहेत डोळे, क्षणैक प्रीती, 
ते तर खुर्चीवरती ..  
.