ऑक्टोबर २८ २००४

गीताई अधिकरणमाला

अध्याय अधिकरण
१  एक ऐतिह्य-कथन दोन दैन्य-प्रदर्शन  
२  तीन कृष्णास शरण चार आत्म-प्रबोधन
पांच पाळू स्व-धर्मास सहावा बुद्धि-योग तो
सात योगी स्थित-प्रज्ञ थोर आदर्श आमुचा
॥१॥ 
३  आठ साधावया बुद्धि कर्म-योग अवश्यक
नौ नित्य-कर्म यज्ञार्थ दहावा लोक-संग्रह
अकरा शासन हे पाळू बारा वैर्‍यास संहरू
 
४  तेरा दिव्यजन्म-कर्म चौदा कर्मी अकर्मता
पंधरा प्राज्ञ-मुखे ज्ञान जेथ मोह न संभवे ।
 
५  सोळा सांख्य-योग एक सतरा मुक्त सदा चि जो ॥२॥ 
६  अठरा योगारूढ होऊ करू उद्धार आपुला
नौदा समाधि-अभ्यास वीस योग्यास शाश्वती
 
७  एकवीस एक चि ते सूत्र बावीस शरणता बरी
तेवीस तोडूनिया मोह ज्ञान-विज्ञान-साधन
 
८  चोवीस मरणपर्यंत राखू स्मरण संतत
पंचवीस भूत-लयोत्पत्ति सव्वीस बोध-क्षयोदय
॥३॥ 
९  सत्तावीस ईश्वरी सत्ता अठ्ठावीस हरी-भावना
नव्वीस निष्कामता-भक्ति तीस ईश-समर्पण
 
१०  एकतीस विभूति-संक्षेप बत्तीस त्याचा चि विस्तर  
११  तेतीस ते ईश्वरी रूप चौतीस तदवलोकन
पस्तीस क्षमापन-स्तोत्र छत्तीस रूप-विसर्जन
 
१२  सदतीस भक्त-तुलना अडतीस सुलभ साधने
नौतीस ईश्वर-भक्ताचे गाईले गुण गोड जे
॥४॥ 
१३  चाळीस झाडूनिया क्षेत्र केले क्षेत्रज्ञ-शोधन
एकेचाळ प्रकृती-त्याग बेचाळ निर्लिप्त-आत्मता
 
१४  त्रेचाळ त्रिगुण-संसार चव्वेचाळ गुण मुक्त जो  
१५  पंचेचाळ छेदिला वृक्ष शेचाळ जीवात्म-दर्शन
सत्तेचाळ जीवनी व्याप्त अठ्ठेचाळ पुरूषोत्तम
॥५॥ 
१६  नव्वेचाळ संपदा दोन पन्नास असुर-वर्णना
एकवन नरक-द्वारे टाळू शास्त्रीय संयमे
 
१७  बावन विभागिली श्रद्धा स्वाभविक गुणी त्रिधा
त्रेपन आहार-यज्ञादि चौपन ॐ-तत्-सदर्पण
॥६॥ 
१८  पंचावन त्याग-मीमांसा छप्पनी कर्म-निर्णय
सत्तावन त्रिविधा वृत्ति अठ्ठावन पूर्ण साधना
नव्वावन अर्जुना बोध साठी ग्रंथ समापिला
॥७॥ 

Post to Feed
Typing help hide