भाषांतर - काही प्रश्न (मदत)

मनोगतावर बरेचदा भाषांतरित लेखन वाचायला मिळते, त्या अनुषंगाने थोडी मदत हवी होती.

१. भाषांतर करण्यासाठी मूळ लेखकाची परवानगी लागते का ?

२. जर लागत असेल तर ती परवानगी, लेख लिहिण्यापूर्वी घेतात की नंतर ?

३. भाषांतरित पुस्तकाचे हक्क कोणाकडे असतात ? मूळ प्रकाशक की नवीन की अजून कोणी ?

४. भाषांतरित पुस्तकाची /लेखाची रॉयल्टीत मूळ लेखकाचा हिस्सा असतो का ?

५. जर भाषांतरित लेख जालावर आणि मोफत उपलब्ध करून देणार असेल, तर त्यासाठी काही वेगळी गरज असते का ?

६. पुस्तक लिहिल्यानंतर प्रकाशनासाठी संपर्क कसा करावा ? इमेलने पुस्तक (पूर्ण) पाठवून की एखादा भाग पाठवून ?

७. इतर काही बाबी ज्या लक्षात ठेवाव्या अश्या.

आगाऊ धन्यवाद.