'शब्दानंदो'त्सव

लेखिकेविषयी थोडेसे :- सत्त्वशीला सामंत ह्या भाषातज्ज्ञ आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या 'भाषा संचालनालय' खात्यातून त्या वीस वर्षांच्या सेवेनंतर 'सहायक संचालक' पदावरून स्वेच्छानिवृत्त झाल्या. 'मराठी शुद्धलेखन' हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून ह्या विषयावर नियतकालिके व वृत्तपत्रांमधून त्या लेखन करीत असतात. १९९९ साली 'गोकुळ मासिक प्रकाशना'द्वारे त्यांचे 'व्याकरणशुद्ध लेखनप्रणाली' हे पुस्तक प्रकाशित झाले व त्याची सुधारित आवृत्ती लवकरच प्रकाशित होईल. सत्त्वशीला सामंत यांनी साकारलेल्या व 'डायमंड पब्लिकेशन्स'ने २००७ साली प्रकाशित केलेल्या 'शब्दानंद' ह्या त्रैभाषिक (इंग्रजी - हिंदी - मराठी) व विषयवार शब्दकोशास विविध पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.

अंकसमितीने जेव्हा मनोगताच्या दिवाळी अंकासाठी त्यांच्याकडे साहित्य देण्याची विनंती केली, तेव्हा कार्यबाहुल्यामुळे त्यांना नवीन लेख देणे जमले नाही. मात्र १५ जुलै २००७ रोजी 'लोकसत्ता'च्या 'लोकरंग' पुरवणीमध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख त्यांनी दिवाळी अंकासाठी दिला. त्यांच्यासारख्या ह्या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्तीचा लेख पूर्वप्रकाशित असूनही नियमाला अपवाद म्हणून अंक-समितीने स्वीकारला.

श्रीमती सामंत ह्या जुन्या शुद्धलेखन नियमांच्या पुरस्कर्त्या आहेत. शुद्धलेखनाचे नियम हे कृत्रिमरीत्या तयार करायचे नसतात तर बांधायचे असतात असे त्यांचे मत असून शुद्धलेखनाचे जुने नियम भाषेच्या विकासक्रमामध्ये घडत गेलेले असल्यामुळे त्या नियमांचा त्या पुरस्कार करतात. त्यांनी अंकसमितीला सांगितलेल्या त्यांच्या इच्छेनुसार सदर लेखामध्ये त्यांनी अंकसमितीस दिलेल्या मूळ हस्तलिखितानुसार जुन्या नियमांप्रमाणे केलेले लेखन तसेच ठेवलेले आहे.

इंग्रजी शब्दांचे हिंदी-मराठी अर्थ तपासत असताना, त्या शब्दांच्या व्युत्पत्तीच्या अनुषंगाने कोशकाराला कित्येक रंजक गोष्टी अनुभवायला मिळाल्या त्यांविषयी हा लेख आहे.


कालिदासाच्या 'शाकुंतल' नाटकात शकुंतलेची सासरीं पाठवणी करण्याचा एक प्रसंग आहे. निसर्गसुंदर आश्रमात वाढलेल्या आपल्यासारख्या निरागस युवतीचा राजधानीसारख्या गजबजलेल्या शहरात आधुनिक सभ्यतेत मुरलेल्या राजवाड्यात कसा निभाव लागणार अशी चिंता करणारी शकुंतला म्हणते - "कथमिदानीं …… मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितं धारयिष्ये? " पण माहेराहून सासरीं जाण्याच्या कल्पनेने व्याकूळ होणाऱ्या मुली ज्याप्रमाणें थोड्याच दिवसांत सासरीं रमतात आणि तिथल्याच होऊन जातात त्याप्रमाणें कित्येक वनस्पतीदेखील एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतरित झाल्या तरी अनेकदा त्या देशांतरींच्या वातावरणाशीं एकरूप होऊन जातात. या प्रक्रियेला naturalisation म्हणजे 'ससृष्टीकरण' असं म्हणतात. वेगवेगळ्या भाषांतील शब्दांचंही तसंच आहे. संस्कृतची 'चंदनलता' ही शब्दसुंदरी अशीच देशांतराला गेली व तिने Santalum हें प्रजातिनाम धारण केलं व त्यावरूनच इंग्रजी sandalwood नामक वृक्षपुरंध्रीत तिचं रूपांतर झालं. याउलट, इंग्रजी sandal चं 'संदल' असं पुन्हा (Webster) देशीकरण केल्यामुळे हिंदी व इंग्रजी यांचं साटंलोटं जमलं आहे.

संस्कृत 'क्षीर' या शब्दातील 'क्ष' चं विभाजन होऊन, फारसीमध्यें तो 'शीर' (खुरमा) झाला, तर हिंदी-मराठीत तो 'खीर' रूपाने अवतरला. संस्कृतमध्ये पूर्वी 'कृमिजा' म्हणजे 'लाखी' किड्यांपासून मिळणारी ती 'लाख' (lac म्हणजे देखील संस्कृत 'लाक्षा'च) असा अर्थ असला तरी, पुढेंपुढें 'कृमी'चं 'किरम' वा 'किरीम' असं रूपांतर होऊन, हळूहळू तो 'किरमिज' वा 'किरमिजी' रंग म्हणून ओळखला जाऊं लागला. कारण cochineal insect नांवाच्या मेक्सिकन किड्यांच्या शुष्क शरीरांपासून तयार होणारा तो cochineal रंग होय. एका विशिष्ट जातीच्या मांजराच्या गुह्यांगाजवळ 'जबाद' नांवाच्या सुगंधी पदार्थाची पिशवी असते, त्यावरून त्याला 'जबादी' (मराठीत 'जवादी मांजर') असं म्हणतात. त्यावरूनच इंग्रजीतला civet (cat) हा शब्द परिणत झाला अशी व्युत्पत्ती दिली आहे. कधीं कधीं forged वरून हिंदी ''फरजी', तर washer वरून मराठीत 'वायसर', तर हिंदी 'वरंडा'वरून इंग्रजी veranda अशी भाषाभाषांमध्यें उलटसुलट देवाणघेवाण होत असते.

कांहीं ठिकाणीं ह्या व्युत्पत्तिमार्गाला पुढें पुढें तर इतके फाटे फुटले कीं, ऋषीचं कूळ आणि नदीचं मूळ शोधण्याच्या फंद्यात पडूं नये म्हणतात त्याचं मला प्रत्यंतर आलं. 'मृग' याचा अर्थ 'हरिण' किंवा 'पशू' असा असताना, एका पक्ष्याला 'शहामृग' कां म्हणतात असा मला कित्येक दिवसांपासून प्रश्न पडला होता. कोशकार्याच्या ओघात माझ्यापुढें जेव्हा 'शाहमुर्ग' (पक्ष्यांचा राजा) असा हिंदी शब्द आला तेव्हा मला त्याचं रहस्य कळलं. हिंदी 'मुर्ग' चा वर्णविपर्यय होऊन मराठीत तो '(शहा)मृग' झाला हें माझ्या लक्षात आलं. डॉ. के. एन्. दवे नांवाच्या एका संस्कृत विद्वानाने Birds in Sanskrit Literature असा एक शोधप्रबंध लिहिला असून, त्यात त्यांनी संस्कृत साहित्यातील सर्व पक्ष्यांचीं नांवं व त्यांचीं वर्णनं यांवरून आधुनिक काळातले ते पक्षी कोणते याचा वेध घेतला आहे. एके ठिकाणीं त्यांना 'उष्ट्ररथ' नांवाचा पक्षी सांपडला ('बृहत्संहिते'वरील भट्टोत्पलटीका) व लक्षणवर्णनावरून तो ost rich होय असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. दोघांतील नामसादृश्यदेखील लक्षणीय नव्हे काय? योगायोग असा कीं, ostrich या पक्ष्याच्या शास्त्रीय नांवात (Struthio camelus) देखील 'उंट' आहेच. 'उंटसदृश पक्षी'. हिंदीतही 'शुनुर' म्हणजे 'उंट' असा अर्थ असल्याने ह्या पक्ष्याला 'शुनुरमुर्ग' असें म्हणतात. 'संगजिरें' किंवा 'शंखजिरें' हें कोणत्यातरी प्रकारचें 'जिरें' असावें असा माझा कित्येक दिवस भ्रम होता. प्रत्यक्षात तो soapstone नांवाचा दगड आहे असं मला जेव्हा समजलं तेव्हा मीं आश्चर्यानं तोंडांत बोट घातलं. मात्र लगेच जेव्हा त्याचा हिंदी भाईबंद 'संगजराहत' (संग = दगड) सांपडला तेव्हा 'संगजिरें' किंवा 'शंखजिरें'चं मूळ कशात आहे हें लक्षात आलं आणि मी तोंडातलं बोट काढलं!

हिंदी व मराठी भाषांना संस्कृत शब्दांची परंपरा असल्याने, बहुतेक वेळां एकच प्रतिशब्द दोन्ही भाषांत चालूं शकतो. असं असलं तरी कांही अपवादात्मक बाबतींत खूप सावधगिरी बाळगावी लागते. 'पेशी' हा एकच शब्द मराठीत cell या अर्थाचा, तर हिंदीत muscle ह्या अर्थाचा द्योतक आहे. 'तंत्र' हा मराठी शब्द technique या इंग्रजी शब्दाशीं निगडित असला तरी हिंदीत त्याला 'अभिचारविद्या' किंवा 'जादूटोणा' असा अर्थ आहे. 'वहम' ह्या फारसी शब्दाचा मूलार्थ 'संशय' असा आहे. पण त्यावरून हिंदीत आलेल्या 'वहमी' या शब्दाला 'संशयखोर' असा, तर मराठीतील 'वहिमी' शब्दाला 'संशयित' असा अर्थ प्राप्त झालेला आहे.

ह्या कोशकार्याच्या ओघात इंग्रजी शब्दांचीं स्पेलिंग्ज वा अर्थ तपासताना, कित्येक रूढ समजुतींना धक्का बसण्याचे प्रसंग आले. बहुसंख्य मराठी माणसं 'फुलस्केप' कागद असं म्हणतात. "पूर्ण आकाराचा ताव' म्हणजे fullscape असा तो शब्द असावा असा अनेकांचा (गैर)समज आहे. प्रत्यक्षात 'fool's cap' असा तो शब्द आहे. जुन्या काळीं पूर्ण आकाराच्या तावावर 'विदुषकाची टोपी' असा वॉटरमार्क असे. त्यावरून 'फूल्स कॅप' (fool's cap) असा शब्द तयार झाला. 'Indian' या शब्दाला East Indian व American Indian अश्या दोन अर्थच्छटा आहेत आणि संदर्भानुसार त्या तपासून घ्याव्या लागतात. Work हा शब्द स्वतंत्रपणें वा जोडून आला तरी पुष्कळदा त्याचा अर्थ 'बांधकाम' असा असतों. पण bulwark ह्या शब्दात मात्र त्याचं स्पेलिंग (... )wark असल्याचं पाहून मी चकितच झालें.

खगोलदर्शन घेण्यासाठीं निघालें तेव्हा अकस्मात् आकाशात मला पृथ्वीतलावरील कांही प्राणी सांपडले. 'हस्ताचा पाऊस' तर सर्वज्ञात आहे. शेतकरीवर्ग 'हस्त नक्षत्रा'ला 'हत्ती'च म्हणतो. त्याहीपेक्षा एक मजेशीर गोष्ट प्रत्ययाला आली. विशाखा नक्षत्र लागलं असतां, सूर्य त्याच्या जवळ असतांना पडणाऱ्या पावसामुळें उंदरांसारखे उपद्रवी प्राणी उत्पन्न होतात, तर अनुराधा नक्षत्र लागल्यावर ते विनाशक प्राणी नाहीसे होतात. म्हणून भोळेभाबडे शेतकरी 'विशाखा-अनुराधा' यांना अनुक्रमें 'उंदऱ्या-मांजऱ्या' असं म्हणतात. वनश्रीसृष्टीतही 'उंदीरकानी' सांपडते, तर खडकाळ भूभागावर 'मांजऱ्या पाषाण' आढळतो.

पुष्पवाटिकांतून विहार करताना, वाटेत 'नर्गिस' भेटली. तिची कुलपरंपरा शोधल्यावर, ग्रीक पुराणातील Narcissus ची गोष्ट कळली. स्वत:च्या प्रतिबिंबाच्या प्रेमात पडून झुरणाऱ्या ह्या युवकाचं अखेरीस फुलात रूपांतर झालं. फारसी भाषेत युवकाची युवती झाली तरी तीही झुरतच राहिली—

हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है |
बडी मुष्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ||

(सर महंमद इकबाल)

वृक्षराजींतून संचार करताना ज्या प्रचंड वटवृक्षाखालीं गुजरातचे बनिये तळ ठोकून आपला व्यापारधंदा करीत तो banyan tree दिसला. Poplar या झाडाला नि. बा. रानडे यांच्या इंग्रजी-मराठी कोशात मला 'हिवर' असा प्रतिशब्द सापडला, तर हिंदीत 'हूर' हा तत्सदृश प्रतिशब्द मिळाला. पण 'मराठी विश्वकोशा'त white valem bark याही वृक्षाला 'हिवर' हाच प्रतिशब्द दिला आहे. या दोहोंची सांगड कशी घालायची हा माझ्यापुढें प्रश्न होता. मी जेव्हा जुने शब्दकोश पाहिले तेव्हा तेथें मला 'हिंवर' असा सानुस्वार शब्द आढळला. 'हिंवर' या शब्दात 'हिम'वाचक अनुस्वार असून 'हिंवरतरूची शीतल छाया' असा शब्दप्रयोग पूर्वीं रूढ होता. या वृक्षाची सावली शीतल व दाट असली तरी त्याखालीं बसल्यास कुबुद्धी निर्माण होते असा समज होता व म्हणून त्याखालीं बसूं नये असा एक संकेतही रूढ होता. (पैं हिंवराची दाट साउली । सज्जनीं जैसी वाळिली - ज्ञाने. ) या वृक्षाची सालही पांढरट असते व तोच white valem bark होय असं मला वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. श्री. द. महाजन यांच्याकडून कळलं. पण 'मराठी विश्वकोशा'त तो 'हिवर' असा निरनुस्वार कां लिहिला याचं उत्तर मला नवीन शुद्धलेखन-पद्धतीत सांपडलं. शेवटीं मीं poplar ला 'हिवर' आणि white valem bark ला 'हिंवर' असे प्रतिशब्द घेतले. 'पंकालुका'वरून 'पांकोळी' (swallow) हा शब्द आला, तर निरनुस्वार 'पाकोळी' हा शब्द tern या पक्ष्यासाठी राखतां आला.

मी orange म्हणजे 'संत्रें' आणि lime म्हणजे ईडलिंबू असंच कांहीसं शिकलें होतें. पण कोशलेखनाच्या निमित्तानं सखोल वाचन केलं तेव्हा, संत्र्याला sour orange आणि मोसंब्याला sweet orange किंवा sweet lime म्हणतात असं निदर्शनाला आलं. आपल्या शालेय अभ्यासक्रमात आजवर custard apple म्हणजे 'सीताफळ' असं आपण शिकत आलों. पण ह्या कोशलेखनाच्या निमित्तानं मला असं ज्ञान झालं कीं, custard apple ही एक समावेशक संज्ञा असून, 'सीताफळ' म्हणजे sugar apple हा तिचा एक प्रकार आहे. पुन्हा मला 'सिताफळ' आणि 'सीताफळ' अशीं दोन्ही वर्णलेखनं (spellings) सांपडलीं. यांतलं बरोबर कोणतं हा प्रश्न उभा ठाकला. अधिक संशोधनांतीं असं कळलं कीं एकतर हें फळ भारतात रामायणाइतकं प्राचीन नाही, तर तें परदेशांतून आलेलं आहे. फिरंग्यांनी दक्षिण अमेरिकेतून आणलेल्या ह्या फळझाडाचं रोपटं प्रथम बंगालमधील बांदेल गांवातल्या एका चर्चच्या आवारात रुजलं आणि फळलं. मोंगल अमदानीत व त्यानंतर ब्रिटिशांच्या जमान्यात भारतात त्याचा अधिक प्रसार झाला. प्रारंभीच्या काळात केव्हातरी कोणीतरी इंग्रजी नांवाचं sugara appleचं 'सिताफल' (संस्कृत 'सिता' अर्थात् sugar - म्हणजे 'पांढरी') असं भाषांतर केलं असावं. पुढें कोणालातरी 'सिता' हा शब्द चुकीचा वाटला, म्हणून त्यानें 'सीताफल' अशी दुरुस्ती केली. मग इतर तत्सम जाती आल्या तसतशीं त्यांना 'रामफळ', लक्ष्मणफळ', 'मारुतिफळ' अशीं नांवं मिळत गेलीं. तर असं हें फळरामायण! चिंचेचं झाड कोणालातरी 'चिनारवृक्षापरी' वाटलं तरी, जुन्या काळीं एका परदेशी पांथस्थाला तें 'तमर-इऱ्हिंद' (हिंदुस्थानचा खजूर) असावं असं भासलं. त्यामुळें इंग्रजीला tamarind चा लाभ झाला आणि मला 'तमर' (dry date = खारीक) हा हिंदी प्रतिशब्द मिळाला.

मोझांबिक देशातून आलें तें 'मोसंबें' झालें, तर हिंदी भाषकांनी इलाहाबादी पेरूला 'अमृता'ची उपमा दिल्याने तो 'अमरूत' व नंतर 'अमरूद' झाला. इंग्रजीतलं orange हें फळ संस्कृत 'नागरंग' चा अपभ्रंश आहे हें सांगून कोणाला खरं वाटेल का? पण तसं आहे खरं कारण 'नारंग/नारिंग उर्फ संत्रें हें भारतातून परदेशात गेलं अशी ज्ञानकोशांची साक्ष आहे. 'नागरंग ⇒ नारंग ⇒ नारिंग ⇒ orange'. Camphor हा पदार्थ व शब्ददेखील संस्कृत 'कर्पूर' (कपूर, कापूर)चाच वंशज आहे.

संस्कृत व इंग्रजी या दोहोंतला व्युत्पत्तिसंबंध लक्षात घेऊनच मी widow bird याला 'विधव पक्षी' असा प्रतिशब्द दिला. अभयारण्यातून भ्रमंती करत असताना, लहानपणापासून fox म्हणजे 'कोल्हा' हें पाठ केलेलं समीकरण चुकलं असं लक्षात आलं. Fox म्हणजे 'खोकड' व (golden) jackal म्हणजे 'कोल्हा' हे ज्ञान झालं तेव्हा सुरुवातीला धक्का बसला नसला तरी नवीन ज्ञानप्राप्तीचा आनंद मिळालाच. Jackal म्हणजे तरी काय? शृगाल ⇒ सृगाल ⇒ शगाल ⇒ jackal.

वाघोबाच्या पाऊलखुणांचा माग काढताना, अचानक मला pugmark हा शब्द सांपडला. एरव्हीं, 'पदचिह्न' किंवा 'पावलाचा ठसा' या अर्थाने footprint हा शब्द प्रचलित आहे. मग ह्या वन्यसृष्टीत हा वेगळा शब्द कसा आला याचाही मागोवा घेतला तेव्हा 'पग' (पाऊल) हा हिंदीतील शब्द ब्रिटिश वनाधिकाऱ्यांनी स्थानिक हिंदी वाटाड्याकडून उचलला असं लक्षात आलं. Boar हा इंग्रजी शब्द हा संस्कृतचा 'वराह' अवतार असावा अशी मला दाट शंका आहे, कारण 'वराह'चा हिंदीत 'बराह' होतो.

योगायोगानं इथं मला कित्येक धंदेवाईक प्राणी भेटले. इंग्रजीत mason bee/wasp, carpenter ant/bee/wasp, tailorbird, butcherbird, weaverbird असे विविध व्यावसायिक जीव आहेत. मराठीतही कुंभार (कावळा), सुतार, सोनार, धोबी वा परीट, शिंपी, विणकर, सुगरण, पाणकोळी (pelican), खाटिक, तांबट, शिपाई (बुलबुल), डोंब (कावळा) असे बरेच बलुतेदार पक्षी आहेत. इंग्रजीतल्या secretary bird ह्या आफ्रिकी पक्ष्याच्या कल्ल्यांच्या जवळ एक तुरा असतो व त्यामुळें तो कानामागें लेखणी अडकवून ठेवणाऱ्या कारकुनासारखा दिसतो. ह्या पक्ष्याला नांव काय द्यावं अशा विचारात असताना मला अचानक 'कारकुंड्या' हें नांव सुचलं.