ऑक्टोबर २००५

समस्यापूर्ती(७)

ह्यासोबत

समस्यापूर्ती(७)

ह्यावेळी मंदारमाला हे वृत्त पाहू.

मंदारमाला
लक्षणाची ओळ-

साता 'त'कारीच मंदारमाला, गुरू एक त्याच्याहि अंती वसे

गण - त-त-त-त-त-त-त-गा
(त - ताराप)


ल-ग क्रमः

साता 'त'। कारीच। मंदार। माला,गु। रू एक।त्याच्याहि ।अंती व ।से

गागाल  । गागाल। गागाल। गागाल। गागाल। गागाल। गागाल। गा
   त    ।   त    ।   त    ।   त    ।   त    ।   त    ।   त    । गा


उदा.

शोभे सभोवार मंदारमाला मुदे वाहते मंद मंदाकिनी
वीणा करी मंजु झंकार हाती असे शारदा ही जगन्मोहिनीसमस्या-
-------------------------------------------
------------------------------वाटले का तुला?

मग करताय ना पूर्तता?

Post to Feed

यती?
११?
माझा प्रयत्न
छान
प्रयत्न यशस्वी आहे!
आणखी एक..
दोन्ही छान
मी पण
वा छायाताई!

Typing help hide