या शब्दाचा अर्थ काय ?-३

"साठमारी" या शब्दाचा नक्की अर्थ काय?